Algemene voorwaarden

 

Inleiding

Hieronder vindt u onze Algemene Voorwaarden. Deze zijn steeds van toepassing als u gebruik maakt van of een bestelling plaatst via onze Website. De Algemene Voorwaarden bevatten belangrijke informatie voor u als koper. Lees dit dus aandachtig door. 

 

Definities

Uitgeslapen B.V.: gevestigd te Asten en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer 71853685 handelend onder de naam Beddenbriljant.
Website: de website van Beddenbriljant, te raadplegen via www.beddenbriljant.nl en alle bijbehorende subdomeinen.
Klant: de klant die al dan niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf een Overeenkomst aangaat met Beddenbriljant en/of zich geregistreerd heeft op de Website.
Overeenkomst: iedere afspraak of overeenkomst tussen Beddenbriljant en Klant, van welke overeenkomst de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel uitmaken. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden. 

Artikel 1. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden 

1.1. Op alle aanbiedingen, Overeenkomsten en leveringen van Beddenbriljant zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
1.2. Indien Klant in zijn opdracht, bevestiging of mededeling inhoudende aanvaarding bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in de Algemene Voorwaarden, zijn deze voor Beddenbriljant slechts bindend, indien en voor zover deze door Beddenbriljant uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
1.3. Voor het geval dat naast deze Algemene Voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, zijn die voorwaarden ook van toepassing, maar kan Klant zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is. 


Artikel 2. Prijzen en informatie 

2.1. Alle op de Website en in andere van Beddenbriljant afkomstige materialen vermelde prijzen zijn inclusief btw en, tenzij op de Website anders vermeld, andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
2.2. Er worden aparte verzendkosten berekend. Zie informatie Beddenbriljant Verkoopvoorwaarden Aanvulling.
2.3. De inhoud van de Website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Beddenbriljant kan echter niet garanderen dat alle informatie op de Website te allen tijde juist en volledig is. Alle prijzen en overige informatie op de Website en in andere van Beddenbriljant afkomstige materialen zijn dan ook onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten.
2.4. Beddenbriljant kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor (kleur)afwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit. 


Artikel 3. Totstandkoming Overeenkomst

3.1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Klant van het aanbod van Beddenbriljant en het voldoen aan de daarbij door Beddenbriljant gestelde voorwaarden.
3.2. Indien Klant het aanbod via elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Beddenbriljant onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, heeft de Klant de mogelijkheid de Overeenkomst te ontbinden.
3.3. Indien blijkt dat bij de aanvaarding of op andere wijze aangaan van de Overeenkomst door Klant onjuiste gegevens zijn verstrekt, heeft Beddenbriljant het recht om pas aan haar verplichting te voldoen nadat de juiste gegevens zijn ontvangen.
3.4. Beddenbriljant kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of Klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, maar ook van alle feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst. Indien Beddenbriljant op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd om gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden, zoals vooruitbetaling te verbinden.


Artikel 4. Registratie

4.1. Om optimaal gebruik te maken van de Website, kan Klant zich registreren via het registratieformulier/ de account-aanmeldmogelijkheid op de Website.
4.2. Tijdens de registratieprocedure kiest Klant een gebruikersnaam en wachtwoord waarmee hij na registratie kan inloggen op de Website. Klant is zelf verantwoordelijk voor het kiezen van een voldoende betrouwbaar wachtwoord.
4.3. Klant dient zijn inloggegevens, zijn gebruikersnaam en wachtwoord strikt geheim te houden. Beddenbriljant is niet aansprakelijk voor misbruik van de inloggegevens en mag er steeds vanuit gaan dat een Klant die zich aanmeldt op de Website ook daadwerkelijk die Klant is. Al hetgeen gebeurt via het account van Klant, valt onder de verantwoordelijkheid en het risico van Klant.
4.4. Indien Klant weet of vermoedt dat zijn inloggegevens in handen van onbevoegden zijn gekomen, dient hij zo spoedig mogelijk zijn wachtwoord te wijzigen en/of Beddenbriljant daarvan in kennis te stellen, zodat Beddenbriljant gepaste maatregelen kan nemen. 


Artikel 5. Uitvoering Overeenkomst 

5.1. Zodra de bestelling door Beddenbriljant is ontvangen, stuurt Beddenbriljant de producten met inachtneming van het in lid 3 van dit Artikel gestelde zo spoedig mogelijk toe.
5.2. Beddenbriljant is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van de verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst.
5.3. Op de Website wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst omschreven op welke wijze levering zal plaatsvinden en binnen welke termijn de producten geleverd zullen worden. Indien geen levertermijn is overeengekomen of is vermeld, zullen producten in ieder geval binnen 30 dagen geleverd worden.
5.4. Indien Beddenbriljant de producten niet binnen de overeengekomen termijn kan leveren, stelt zij Klant daarvan in kennis. Klant kan in dat geval akkoord gaan met een nieuwe leverdatum of hij krijgt de mogelijkheid om de Overeenkomst te annuleren/ ontbinden.
Indien een verwachte levertijd alvorens is overlegd met Klant. Heeft Beddenbriljant alsnog 30 dagen om dit product te leveren.
5.5. Beddenbriljant raadt Klant aan de geleverde producten te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen bekwame tijd, bij voorkeur schriftelijk, te melden. Zie nader het Artikel omtrent garantie en conformiteit.
5.6. Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn afgeleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op Klant. Indien uitdrukkelijk anders is afgesproken, gaat het risico al eerder over op Klant. Als Klant besluit de producten af te halen, gaat het risico over bij overdracht van de producten.
5.7. Beddenbriljant is gerechtigd een soortgelijk product van soortgelijke kwaliteit te leveren zoals het bestelde product, indien het bestelde niet meer leverbaar is.
5.8. Zodra uw bestelling gereed is, neemt Beddenbriljant contact met u op, via e-mail of telefonisch, om een afspraak te maken voor de levering/afhalen van het bestelde product(en). Nadat Beddenbriljant de bestelling gereed heeft gemeld, heeft de klant twee maanden om de bestelling af te nemen, mits anders schriftelijk is overeengekomen. Is de bestelling na twee maanden niet door u afgenomen dan wordt de overeenkomst door Beddenbriljant ontbonden. Wanneer de betaling is uitgevoerd bij bestelling, storten wij het aankoopbedrag na ontbinding van de overeenkomst terug.
Indien de producten op maat zijn gemaakt brengen wij 50% van het aankoopbedrag in rekening. 

Artikel 6. Herroepingsrecht

6.1. Dit artikel is slechts van toepassing op de Klant zijnde een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.
6.2. Klant heeft het recht de op afstand gesloten Overeenkomst met Beddenbriljant binnen 14 dagen na ontvangst van het product, zonder opgave van redenen, kosteloos te ontbinden. Op uitzondering van maatwerk waarbij 30% annuleringskosten in rekening worden gebracht, na bericht van binnenkomst is dat 50%.
6.3. De termijn gaat in op de dag nadat de Klant, of een vooraf door hem aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:

• als Klant in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop Klant, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen;
• als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop Klant, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
• bij Overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop Klant, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

6.4. Slechts de rechtstreekse kosten voor de retourzending komen voor rekening van Klant. Klant dient derhalve zelf de retourkosten te dragen. Indien deze kosten hoger zijn dan het reguliere posttarief, geeft Beddenbriljant een raming van deze kosten. Eventuele door Klant betaalde kosten voor verzending en betaling van het product naar Klant zullen bij retour van de gehele bestelling aan Klant worden terugbetaald.
6.5. Binnen de in lid 1 bedoelde herroepingstermijn zal Klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Klant zal de verpakking slechts openen en het product slechts gebruiken voor zover dit nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van producten na te gaan. Uitgangspunt hierbij is dat deze inspectie niet verder mag gaan dan dat Klant in een fysieke winkel zou kunnen.
6.6. Klant is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in het vorige lid.
6.7. Klant kan de Overeenkomst conform de in lid 1 van dit Artikel gestelde termijn ontbinden door het modelformulier voor herroeping (digitaal) te zenden aan Beddenbriljant, of op andere ondubbelzinnige wijze aan Beddenbriljant kenbaar te maken dat hij van de aankoop af ziet. Beddenbriljant bevestigt in geval van een digitale melding de ontvangst van die melding. Na ontbinding heeft Klant nog 7 dagen om het product terug te zenden. Het is ook mogelijk om binnen de in lid 1 van dit Artikel gestelde bedenktermijn het product direct terug te zenden, mits het modelformulier voor herroeping of andere ondubbelzinnige verklaring voor herroeping is bijgesloten.

Producten kunnen geretourneerd worden naar: Neem contact op met [email protected] of bel +31 (6) 233 75 956

6.8. Reeds door Klant (vooruit) betaalde bedragen zullen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding van de Overeenkomst worden terugbetaald aan Klant op dezelfde wijze als dat Klant de bestelling heeft betaald. Als Klant heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de standaardlevering, hoeft Beddenbriljant de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.
6.9. Op de Website wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst informatie over het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht en een eventuele gewenste procedure vermeld.
6.10. Het herroepingsrecht geldt niet voor:

• Producten die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de Klant; maatwerk producten.

 

Artikel 7. Betaling 

7.1. Klant dient betalingen aan Beddenbriljant volgens de in de bestelprocedure en eventueel op de Website aangegeven betaalmethoden te voldoen. Beddenbriljant is vrij in de keuze van het aanbieden van betaalmethoden en deze kunnen ook van tijd tot tijd wijzigen. In geval van betaling na levering kent Klant een betalingstermijn van 7 dagen ingaand op de dag na levering.
7.2. Indien de Klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de Beddenbriljant is gewezen op de te late betaling en Beddenbriljant de Klant een termijn van 7 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 7-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is Beddenbriljant gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,-; 10% over de daaropvolgende € 2.500,- en 5% over de volgende € 5.000,- met een minimum van € 40,-. Beddenbriljant kan ten voordele van Klant afwijken van genoemde bedragen en percentages. 

 

Artikel 8. Garantie en conformiteit

8.1. Dit artikel is slechts van toepassing indien er sprake is van een Klant die niet handelt in uitoefening van zijn beroep of bedrijf. Indien er door Beddenbriljant een aparte garantie op de producten wordt gegeven geldt, onverminderd het zojuist gestelde, dit voor alle type Klanten.
8.2. Beddenbriljant staat er voor in dat de producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien specifiek overeengekomen, staat Beddenbriljant er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
8.3. Indien het afgeleverde product niet aan de Overeenkomst beantwoordt, dan dient Klant binnen een redelijke termijn nadat hij het gebrek heeft ontdekt Beddenbriljant daarvan in kennis te stellen.
8.4. Indien Beddenbriljant de klacht gegrond acht, worden na overleg met Klant de relevante producten hersteld, vervangen of vergoed. De maximale vergoeding is, met inachtneming van het Artikel aangaande aansprakelijkheid gelijk aan de door Klant betaalde prijs over het product.


Artikel 9. Garantie bij zakelijke aankopen

9.1. Beddenbriljant staat er voor in dat de producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien specifiek overeengekomen, staat Beddenbriljant er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik. Anders geldt dat het product geschikt is voor normaal gebruik. Daarnaast geeft Beddenbriljant in ieder geval Naast de standaard garantievoorwaarden van het CBW 3 Jaar afbouwend.
9.2. Indien het afgeleverde product bij aflevering niet aan de Overeenkomst beantwoordt, dan dient Klant binnen een redelijke termijn nadat hij het gebrek heeft ontdekt Beddenbriljant daarvan in kennis te stellen.
9.3. Indien Beddenbriljant de klacht gegrond acht, worden na overleg met Klant de relevante producten hersteld, vervangen of (deels)vergoed. 


Artikel 10. Klachtenprocedure

10.1. Indien Klant een klacht heeft over een product (conform Artikel aangaande garantie en conformiteit) en/of over andere aspecten van de dienstverlening van Beddenbriljant, dan kan hij bij Beddenbriljant telefonisch, per e-mail of per post een klacht indienen. Zie de contactgegevens onder aan de Algemene Voorwaarden.
10.2. Beddenbriljant geeft Klant zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 5 werkdagen na ontvangst van de klacht, een reactie op zijn klacht. Indien het nog niet mogelijk is een inhoudelijke of definitieve reactie te geven, dan zal Beddenbriljant binnen 3 dagen na de ontvangst van de klacht, de klacht bevestigen en een indicatie geven van de termijn waarbinnen zij verwacht een inhoudelijke of definitieve reactie te geven op de klacht van Klant.
10.3. Klant die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf kan ook een klacht indienen via het Europese geschillenbeslechtingsplatform, te bereiken via http://ec.europa.eu/odr/.


Artikel 11. Aansprakelijkheid

11.1. Dit Artikel is slechts van toepassing indien Klant een natuurlijke persoon of rechtspersoon is die handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.
11.2. De totale aansprakelijkheid van Beddenbriljant jegens Klant wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst is beperkt tot vergoeding van maximaal het bedrag van de voor die Overeenkomst bedongen prijs (inclusief btw).
11.3. Aansprakelijkheid van Beddenbriljant jegens Klant voor indirecte schade, daaronder in ieder geval – maar uitdrukkelijk niet uitsluitend – begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
11.4. Buiten de in de vorige twee leden van dit Artikel genoemde gevallen rust op Beddenbriljant jegens Klant geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. De in dit Artikel genoemde beperkingen komen echter te vervallen indien en voor zover schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Beddenbriljant.
11.5. De aansprakelijkheid van Beddenbriljant jegens Klant wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomst ontstaat slechts indien Klant Beddenbriljant onverwijld en deugdelijk schriftelijk ingebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Beddenbriljant ook na die termijn in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Beddenbriljant in staat is adequaat te reageren.
11.6. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de Klant de schade zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen, na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Beddenbriljant meldt.
Bij producten waar een handtekening is gezet voor complete en schadeloze ontvangst geldt een termijn van 2 dagen voor het schriftelijk melden.
11.7. In geval van overmacht is Beddenbriljant niet gehouden tot vergoeding van enige daardoor bij Klant ontstane schade. 


Artikel 12. Eigendomsvoorbehoud Zakelijke Aankopen

12.1. Alle geleverde goederen blijven het eigendom van Beddenbriljant totdat alle vorderingen die Beddenbriljant op Zakelijke Klant heeft (inclusief eventuele daarmee verband houdende (incasso)kosten en rente) volledig zijn betaald.
12.2. Zakelijke Klant is vóór bedoelde eigendomsovergang niet bevoegd deze zaken, anders dan overeenkomstig zijn normale bedrijf en de normale bestemming van de zaken, te verkopen, af te leveren of anderszins te vervreemden. Daarnaast is het Zakelijke Klant niet toegestaan om deze zaken te verpanden of aan derden enig ander recht daarop te verlenen zolang de eigendom van deze zaken niet op Zakelijke Klant is overgegaan.
12.3. Zakelijke Klant is verplicht de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd zorgvuldig en als herkenbaar eigendom van Beddenbriljant te bewaren.
12.4. Beddenbriljant is gerechtigd de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd en nog bij de koper aanwezig zijn, terug te nemen indien Zakelijke Klant niet voor tijdige betaling van de facturen zorg draagt of in betalingsmoeilijkheden verkeert of dreigt te gaan verkeren.
12.5. Zakelijke Klant zal Beddenbriljant te allen tijde vrije toegang verlenen tot zijn zaken ter inspectie ervan en/of ter uitoefening van de rechten van Beddenbriljant .


Artikel 13. Persoonsgegevens

13.1. Beddenbriljant verwerkt de persoonsgegevens van Klant conform de op de Website gepubliceerde privacy statement. 


Artikel 14. Slotbepalingen

14.1. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
14.2. Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar Beddenbriljant gevestigd is.
14.3. Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.

14.4. Onder “schriftelijk” wordt in deze Algemene Voorwaarden ook communicatie per e-mail en fax verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e-mail voldoende vaststaat. 


Contactgegevens 

Mocht u na het lezen van deze Algemene Voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail contact met ons op.
Beddenbriljant, Molenakkers 5 A, 5721 WR Asten. telefoon: +31 (6) 233 75 956
e-mail: [email protected] KvK-nummer: 71853685 btw-nummer: NL858875081B01

Beddenbriljant Verkoopvoorwaarden Aanvulling

 

 

Het plaatsen van uw bestelling

U kunt uw bestelling zelf online plaatsen via de webwinkel van Beddenbriljant. Houd er rekening mee dat er geen herroepingsrecht geldt voor gepersonaliseerde/op maat bestelde producten en artikelen die persoonlijk van aard zijn (hieronder vallen alle Matrassen, Bedbodems, Boxsprings en Topmatrassen), zie ook verderop: ‘uw herroepingsrecht’. Als er bijzonderheden zijn waarmee wij rekening moeten houden bij het bezorgen van uw bestelling (zie ook hieronder: ‘het bezorgen van uw bestelling’) dan kunt u die doorgeven aan onze Klantenservice. De meeste textielorders worden opgestuurd en zullen binnen twee tot vijf werkdagen door een pakketdienst bezorgd worden, bestellingen van grote goederen zoals Matrassen, Bedbodems, Boxsprings en Topmatrassen kunnen opgehaald of bezorgd worden. Meer informatie over de levering en de leveringsvoorwaarden vindt u verderop in deze online verkoopvoorwaarden.

 

Uw aanbetaling

Bij online bestellingen verplichten wij u niet tot het doen van een aanbetaling, dit is uiteraard wel mogelijk. U kunt bij levering aan de chauffeur betalen, bij kleine bestellingen (bedtextiel) die met een pakketdienst geleverd worden kunt u enkel per contant aan de bezorger voldoen (Rembours zending), grote goederen welke met onze eigen bezorgdienst worden geleverd kunt u per Contant aan onze bezorgers voldoen bij levering. Wij bieden onder andere als online betaalmiddel "IDEAL" en creditkaarten. IDEAL is een online betaalmogelijkheid waarmee u vertrouwd, veilig en snel kunt afrekenen. U betaalt namelijk in uw eigen internetbetaalomgeving en doorloopt dezelfde stappen als u bij het internetbankieren gewend bent. Het enige verschil is dat de betaling met alle gegevens al voor u klaarstaat. De meeste banken bieden betaling via IDEAL aan. Uiteraard bieden wij ook andere online betaalmogelijkheden aan.

 

De bevestiging van uw bestelling

Direct na uw bestelling ontvangt u via e-mail een orderbevestiging. Hierop treft u onder andere een ordernummer aan. Houd dit nummer bij de hand als u vragen hebt over uw order. De overeenkomst op afstand komt tot stand op het moment dat u de orderbevestiging ontvangen hebt. Ontvangt u geen orderbevestiging, controleer dan eerst of deze in uw spambox terechtgekomen is. Als dat niet het geval is, neem dan alstublieft contact op met de Klantenservice. Wij controleren dan of wij uw bestelling ontvangen hebben.

 

Bezorgadres wijzigen

Wijziging van het bezorgadres is in overleg met ons mogelijk. Dit kan er wel toe leiden dat wij een nieuwe leverdag met u moeten afspreken. De reden hiervan is dat leveringen per postcodegebied ingepland worden, waardoor we de planning moeten aanpassen als het bezorgadres wijzigt. Dit is niet van toepassing op bestellingen van bedtextiel.

 

Bestelling wijzigen

Een wijziging van de bestelling van een Matras, Bedbodem, Boxspring, Topmatras moet uiterlijk binnen één werkdag worden doorgegeven door contact op te nemen met de Klantenservice. Dit kan er wel toe leiden dat de levertijd iets langer wordt.

 

Bestelling annuleren

U hebt de mogelijkheid om de koop op afstand voor levering zonder opgave van redenen en zonder kosten te annuleren. U kunt hiervan alleen gebruikmaken als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • U laat ons binnen 24 uur na het plaatsen van de bestelling schriftelijk weten dat u de koop op afstand annuleert, door een e-mail te sturen naar [email protected] .
 • In het geval van op maat gemaakte producten, kan de bestelling niet meer kosteloos geannuleerd of gewijzigd worden. Als u toch wilt annuleren kan dit kosteloos binnen 24 uur na bestelling. Na 24 uur zijn wij genoodzaakt annuleringskosten in rekening te brengen. Deze kosten bedragen 30% van het aankoopbedrag. Indien u een bestelling annuleert nadat u al bent geïnformeerd dat de (deel)levering plaats kan vinden, dan zijn wij genoodzaakt 50% annuleringskosten van het aankoopbedrag in rekening te brengen.
  Let op: Na de levering van uw producten is annuleren en wijzigen van uw order niet meer mogelijk.

 

Bestelling annuleren

Levering en montage

Wij leveren in heel Nederland en België.

Montage is met uitzondering van de Waddeneilanden.

 

Plaats van levering.

Overige goederen

Alle bestellingen van de bedbodems, boxsprings, matrassen, topmatrassen en aanverwante producten of onderdelen hiervan gelden de volgende bezorgkosten.

 • Afhalen bij onze showroom; geen bezorgkosten voor alle goederen
 • Bezorgen van matrassen, topdekmatrassen, hockers, dekenkisten en andere kleine producten; €19,-
 • Bezorgen van boxsprings in Nederland tot aan de eerste drempel, begane grond; € 49,-
 • Bezorgen van boxsprings in België tot aan de eerste drempel, begane grond; € 49,-
 • Plaatsen en monteren van vaste én elektrische boxsprings in Nederland € 100,- *
 • Plaatsen en monteren van vaste én elektrische boxsprings in België € 100,-
* Met uitzondering van de Waddeneilanden.

Indien u aangegeven heeft dat u de goederen geplaatst en gemonteerd wilt hebben, brengen onze chauffeurs de producten middels reguliere ingangen daar waar u aangeeft dat u ze het beste kunt gebruiken. Dit zal in de meeste gevallen de slaapkamer zijn. Uitzondering hierop zijn bestellingen van enkel Bedtextiel, deze worden door een pakketdienst tot aan de voordeur geleverd.

 

Het bezorgen van uw bestelling

Om de levering zo soepel mogelijk te laten verlopen, vragen wij u ons vooraf te laten weten of er bijzondere omstandigheden zijn die een rol spelen bij de bezorging van uw bestelling. Wij verzoeken u stil te staan bij de volgende zaken:

 • Kan onze vrachtwagen uw woning bereiken? Denk daarbij aan opgebroken straten of binnensteden die afgesloten zijn voor autoverkeer.
 • Onze monteurs moeten uw slaapkamer kunnen bereiken middels reguliere ingangen. Is het trapgat ruim genoeg?
 • In geval van een flat of een bovenwoning: hoe kunnen wij uw woning bereiken? Is er een lift aanwezig?
 • Zorg dat je op de afgesproken datum van bezorging thuis bent en bereikbaar bent op het door jou opgegeven telefoonnummer.
  Wanneer niemand thuis is bij levering, wacht de bezorgservice niet.

Indien wij geen gebruik kunnen maken van de reguliere ingang van de woning en/of de toegang naar de kamer waar de goederen geplaatst moeten worden, bijvoorbeeld gebruik moeten maken van ramen, balkons of andere niet reguliere ingangen van de woning of slaapkamer, dan is dit geheel voor risico van de koper. Mocht het bezorgen hiervoor meer tijd gaan kosten en/of andere kosten met zich meebrengen dan kunnen hier meerkosten voor berekend worden. Indien de bezorgers vanwege tijdgebrek en/of risico voor beschadiging te groot vinden, dan heeft Beddenbriljant het recht om de producten achter te laten op een gewenste plaats die wel bereikbaar is. De koper is wel verplicht om de goederen te betalen, inclusief de bezorg- en plaatsingskosten.

Als vanwege de bijzondere omstandigheden voor de bezorging extra kosten gemaakt moeten worden, zijn deze voor uw rekening (bijvoorbeeld het deelbaar moeten maken van een hoofdbord). U kunt dit redelijk makkelijk testen door een stuk karton uit te knippen in de maat van het grootste onderdeel, en te kijken of deze makkelijk door het trappengat past. De meeste artikelen zullen geen problemen leveren. Het grootste onderdeel van een boxspringset is over het algemeen het hoofdbord, indien deze niet naar boven past kunnen wij deze deelbaar laten maken (tegen een meerprijs) zodat deze wel naar boven past.

Als we niet van tevoren op de hoogte zijn gebracht van mogelijke bijzondere omstandigheden of moeilijkheden met betrekking tot het bereiken van uw huis en/of uw slaapkamer, kan Beddenbriljant niet aansprakelijk gesteld worden voor de negatieve gevolgen daarvan. Als u van tevoren eventuele obstakels verwijdert (denk aan kastjes, schilderijen, lampen en aan de muur hangende voorwerpen etc.) kunnen wij de producten neerzetten en monteren op de plaats die u aangeeft. Voor de goede orde wijzen wij u op het feit dat u zelf verantwoordelijk bent voor een goede bereikbaarheid van de ruimte waar uw bestelling bezorgd moet worden. Is dat niet mogelijk, dan zijn eventuele daarmee verband houdende kosten voor uw rekening.

Beddenbriljant en/of de transporteur is niet aansprakelijk voor schade aan de goederen of omgeving die het gevolg is van handelen in strijd van bovenstaande tekst. Beddenbriljant en/of de transporteur kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade.

Volgens de ARBO-wetgeving mag een bezorger maar tot de derde verdieping iets leveren mits er geen lift beschikbaar is.
Vanaf de vierde verdieping kan enkel middels een lift geleverd worden, hierbij moet rekening gehouden worden met de grote van de lift en de grote van de bestelde producten.
De verantwoordelijkheid of de producten daadwerkelijk op de plaats van bestemming kunnen komen ligt bij de klant.

 

De levertijd

De producten die Beddenbriljant online aanbiedt, hebben doorgaans een indicatieve levertijd. De levertijd, die op de website wordt vermeld, vangt aan op het moment dat u van ons een orderbevestiging ontvangen hebt. In de orderbevestiging staat een indicatieve levertijd waarin de bestelling bij u wordt bezorgd. Het kan voorkomen dat het onverhoopt, als gevolg van grote drukte of andere omstandigheden, niet lukt uw bestelling binnen de op onze website aangegeven levertijd bij u te bezorgen. U ontvangt hiervan dan zo spoedig mogelijk van ons nadat de bestelling geplaatst is bericht. Als de vertraging van de levertijd meer dan dertig dagen bedraagt, bent u gerechtigd om de koop zonder extra kosten te ontbinden. Uw eventuele (aan)betaling wordt dan binnen 30 dagen na ontbinding op uw rekening teruggestort.

De aangegeven indicatieve levertijden zijn gebaseerd op werkweek van 5 werkdagen (maandag t/m Vrijdag). De koper is verantwoordelijk om te controleren of er in de indicatieve levertijd een vakantie of feestdag valt. Deze periodes beïnvloeden de levertijden dermate, dat er bij bestelling rekening mee gehouden dient te worden.


De leverdag

Houd er rekening mee dat u op de leverdag thuis moet zijn voor het in ontvangst nemen van uw bestelling. De levering kan gedurende een gehele werkdag (inclusief de avond) plaatsvinden. Zodra de levering klaar staat voor verzending ontvangt u van ons bericht omtrent de levering, bij grote goederen zoals Matrassen, Bedbodems en Boxsprings zal onze afdeling expeditie contact met u opnemen om een bezorg datum in te plannen.

Het tijdstip van levering

Bij grote artikelen zoals Matrassen, Bedbodems en Boxsprings, welke wij met onze eigen bezorgdienst zullen bezorgen, zal onze planning via de mail of telefonisch contact opnemen om een  werkdag af te spreken waarop de levering plaats zal vinden. Het tijdstip kunt u niet zelf kiezen, de transporteur zal een planning maken en stelt u hiervan op tijd op de hoogte met een tijdsvenster van 3 a 4 uur.
De dag voor levering van de gekozen bezorgdag, ontvangt u een bericht van de transportmaatschappij met een verwacht tijdstip van bezorging.

Let op: de bezorging staat op dat moment vast en kan niet meer gewijzigd worden. Als u in dit stadium toch voor een andere bezorgdag of bezorgmethode wilt kiezen, dan zijn hier kosten aan verbonden. Misschien kan een van de buren je bestelling wel in ontvangst nemen voor je?

Door de situatie op de Nederlandse wegen is het voor ons helaas niet mogelijk om een exact tijdstip aan te geven. In plaats daarvan wordt een tijdsperiode van ongeveer vier uur aangegeven waarbinnen u ons kunt verwachten. Hoewel wij ons uiterste best doen de bestelling binnen de aangegeven tijdsperiode te bezorgen, kunnen wij dit niet garanderen. U kunt daaraan dan ook geen rechten ontlenen.

Bent u niet thuis?

Wij gaan ervan uit u op de afgesproken leverdag/ tijdsvlak thuis te treffen. Als dit niet het geval is, zal de chauffeur proberen u telefonisch te bereiken. Mocht er alsnog geen contact zijn, dan rijdt de chauffeur weer aan naar het volgend adres.

Dit wordt gemeld bij ons zodat wij een nieuwe leverdatum kunnen inplannen. Houd er rekening mee dat dit later kan zijn dan de eerste oorspronkelijk overeengekomen leverdag. Wij zijn dan wel genoodzaakt extra bezorgkosten in rekening te brengen.

 

Controleren van uw bestelling bij levering

Na het leveren en eventueel monteren en plaatsen van de producten, loopt onze chauffeur de geleverde producten met u na. Controleer daarbij goed of alle bestelde producten geleverd zijn en of de (gemonteerde) producten geen zichtbare gebreken bevatten of beschadigd zijn. Constateert u gebreken of beschadigingen, geef dit dan duidelijk aan. De chauffeur zal dit dan op het ontvangstbewijs vermelden. Als alles in orde is, vraagt de chauffeur u de factuur te ondertekenen en het eventueel nog verschuldigde bedrag te betalen. Als uw producten opgestuurd worden, vindt de levering plaats door een pakketdienst. In dit geval zal de chauffeur de goederen niet met u nalopen. Controleer dan echter ook goed of alle bestelde producten geleverd zijn en of ze geen zichtbare gebreken bevatten of beschadigd zijn. Mocht u na controle van deze producten gebreken of beschadigingen aantreffen, neem dan contact op met onze Klantenservice.

 

Betalen bij levering

Als u online geen betaling of een deelbetaling hebt verricht, betaalt u het gehele bedrag op het moment dat onze chauffeur de bestelling bij u komt bezorgen. De klant is ervoor verantwoordelijk dit bedrag gepast contant te betalen. Eventuele wisselgelden kunnen hierdoor niet naderhand op Beddenbriljant worden verhaald.

 

Montage door Beddenbriljant

In sommige gevallen zal Beddenbriljant de producten voor u monteren. U ziet dit terug op uw orderbevestiging. Houd wel rekening met de onderstaande regels:

 • Als de ondergrond niet vlak is, kunnen wij de stabiliteit van het product niet garanderen.
 • Beddenbriljant is niet verantwoordelijk wanneer de producten niet passen op de plaats die u in gedachten hebt.
 • Wij verzamelen het restafval (o.a. verpakkingsmateriaal, karton en plastic) netjes en nemen dit ook weer mee zodat u hier niet mee blijft zitten.

 

Uw herroepingsrecht

U hebt de mogelijkheid om gedurende veertien dagen na levering de koop op afstand zonder opgave van redenen te ontbinden. U kunt hiervan alleen gebruikmaken als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

U laat ons tijdig (binnen de termijn van veertien dagen) schriftelijk weten dat u de koop op afstand ontbindt, door een e-mail te sturen naar [email protected] of door contact op te nemen met onze Klantenservice via +31-(0)6-23375956.

 • Het product is onbeschadigd en zit in de originele en ongeopende verpakking.
 • Het product is ongebruikt en niet gemonteerd.
 • Het gaat niet om een op maat gemaakt/gepersonaliseerd product. Als het product speciaal voor u besteld en geproduceerd is, kunnen wij het niet retour nemen. Hieronder vallen alle Matrassen, Bedbodems, Topmatrassen en Boxsprings.

Wij stellen deze voorwaarden, omdat onze producten duidelijk persoonlijk van aard zijn en daardoor niet teruggezonden kunnen worden als ze al uitgepakt, beschadigd of gebruikt zijn. Matrassen en beddengoed kunnen wij bijvoorbeeld niet meer verkopen als de verpakking al geopend is of de producten gebruikt zijn. Dat zou immers niet prettig zijn voor andere klanten. Bij gemonteerde producten geldt dat deze er als gevolg van de montage en demontage niet meer als nieuw uitzien. Ook ge(de)monteerde producten kunnen wij dus niet meer verkopen.

De voorgaande voorwaarden gelden vanzelfsprekend niet als u een gegronde klacht over het product hebt die onder de wettelijke garantie of de extra garanties van Beddenbriljant valt. Zodra u ons hebt laten weten dat u de koop op afstand ontbindt, zullen wij de order annuleren. Indien u de goederen reeds heeft ontvangen dient u deze retour te sturen, de kosten voor het retour sturen zijn voor uw rekening. Het totale aankoopbedrag (inclusief eventueel berekende bezorgkosten) wordt binnen 30 dagen na ontbinding op uw rekening teruggestort. Terugstorting vindt alleen plaats als het product door Beddenbriljant in ontvangst is genomen. Als het product via een pakketdienst is geleverd, dan moet u het terugsturen.

 

Klachten

Als u een klacht hebt, kunt u contact opnemen met onze Klantenservice. Wij proberen uw klacht dan naar tevredenheid voor u op te lossen.

 

De garantiebepalingen van Beddenbriljant

Uw wettelijke rechten. De Nederlandse wetgeving biedt u bepaalde wettelijke rechten voor het geval dat de geleverde producten niet aan de overeenkomst voldoen. De onderstaande garantiebepalingen laten deze wettelijke rechten onverlet en houden dus geen beperking van uw wettelijke rechten in.

 

De start van de garantietermijn

De garantietermijnen gaan in op het moment dat Beddenbriljant uw bestelling bij u heeft bezorgd.

Voorwaarden voor de garantie

Om aanspraak te maken op de garantie, moet u voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • U kunt aantonen dat u bij Beddenbriljant een aankoop hebt gedaan.
 • Het product is onbeschadigd en schoon.
 • U gebruikt het product volgens de meegeleverde instructies. Zie ook de rubriek ‘uw spullen mooi houden’ onder aan deze voorwaarden.
 • U stelt Beddenbriljant binnen een gepaste tijd nadat u een gebrek hebt ontdekt op de hoogte door contact op te nemen met de Klantenservice of door een e-mail te sturen naar [email protected] . Verder gelden de voorwaarden die hieronder zijn vermeld.

 

De garantie

U mag verwachten dat de geleverde producten de eigenschappen bezitten die voor een normaal gebruik daarvan nodig zijn en waarvan u de aanwezigheid niet hoeft te betwijfelen. In overleg met Beddenbriljant kan bij het sluiten van de overeenkomst schriftelijk vastgelegd worden dat de geleverde producten ook de eigenschappen moeten bezitten die nodig zijn voor een bepaald bijzonder gebruik ervan. In dat geval mag u ook verwachten dat de geleverde producten de eigenschappen bezitten die voor dit bijzondere gebruik nodig zijn en gelden de wettelijke rechten die de Nederlandse wetgeving u biedt ook voor het ontbreken van eigenschappen die nodig zijn voor dit overeengekomen bijzondere gebruik. Beddenbriljant kan in dat geval echter wel bepalen dat de onderstaande aanvullende garantietermijnen en -bepalingen niet gelden voor het ontbreken van deze eigenschappen. Dit wordt schriftelijk vastgelegd bij het sluiten van de overeenkomst.
Als een geleverd product niet aan de hiervoor bedoelde verwachtingen voldoet, gelden de wettelijke rechten die de Nederlandse wetgeving u biedt.

 

Garantievoorwaarden Boxsprings, Matrassen en Topmatrassen

Beddenbriljant hanteert een 3-jarige afbouwende garantie voor boxsprings matrassen en topmatrassen. Deze garantiebepalingen zijn actief indien de onderhoudsadviezen van Beddenbriljant, waaronder het gebruik van een kwalitatief hoogwaardige molton, correct gevolgd zijn en dat sprake is geweest van normaal huishoudelijk gebruik.

 • 1e jaar: Volledige garantie
 • 2e jaar: 1/3 Afschrijving (33,3%)
 • 3e jaar: 2/3 Afschrijving (66,7%)
 • Na 3 jaar €75,- Voorrijkosten
 • Alle afschrijvingen worden gebaseerd op het huidige prijzenpeil.

Op motoren, accessoires, dekbedden en kussens wordt de Beddenbriljant garantie geboden.

Garantie Showroommodellen:
Op showroommodellen wordt 2 jaar (gelijkmatig) afbouwende garantie geboden op verborgen gebreken, deze garantie is niet van toepassing op het uiterlijk of eventuele beschadigingen aanwezig bij aflevering of afname van het product. De hardheid van matrassen kan nooit aangepast worden bij showroommodellen.

Garantie op verkleuring:
Indien er sprake is van verkleuring hanteert Beddenbriljant een volledige garantietermijn van 3 maanden.

 

Voorwaarden

Indien er sprake blijkt te zijn van materiaal- of fabricagefouten, zal het daaruit voortvloeiende defect hersteld worden volgens de Beddenbriljant garantievoorwaarden. Indien een defect niet hersteld kan worden, wordt het product conform de voorwaarden vervangen door hetzelfde of, indien dat niet meer leverbaar is, door een gelijkwaardig product.

Aanspraken op garantie voor gebreken/beschadigingen ontstaan door ondoelmatig handelen (bijvoorbeeld door overbelasting), verkeerd of onoordeelkundig gebruik of door normale slijtage, worden uitgesloten.

Beddenbriljant kan enkel service verlenen mits de originele factuur voorgelegd kan worden, deze dient derhalve goed bewaard te worden. De garantieperiode is beperkt tot het leven van de eerste originele koper.

Overige garantiebepalingen Boxsprings, Matrassen en Topmatrassen

 • Wanneer een onderdeel wordt gerepareerd of vervangen binnen de garantieperiode, dan geldt voor dit onderdeel de nog resterende garantieperiode van het complete product. Na reparatie of vervanging geldt een garantietermijn van 1 jaar op het vervangen of gerepareerde onderdeel.
 • Matrassen en topmatrassen: bij normaal gebruik is een plaatselijk hoogte-verlies (contourvorming) van 1,5 tot 2 cm een acceptabel verschijnsel en een dergelijk hoogteverlies valt derhalve buiten de garantie.
 • Matrassen en topmatrassen kunnen enkele centimeters afwijken in lengte- en breedtemaat van de originele maatvoering.
 • Boxsprings, matrassen en topmatrassen verliezen door de jaren heen en bij normaal gebruik tot 15% van hun vorm en ondersteuning, dit verlies is normale slijtage en valt derhalve niet onder de garantievoorwaarden.

 

Disclaimer

De inhoud van de Beddenbriljant website en de informatie eraan gerelateerd, is auteursrechtelijk beschermd en mag op geen enkele manier worden verveelvoudigd, gewijzigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, elektronisch of op welke andere wijze dan ook, zonder dat Beddenbriljant voorafgaand toestemming geeft.

Alhoewel Beddenbriljant getracht heeft om de informatie op de website zo volledig en accuraat mogelijk weer te geven, is Beddenbriljant niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden die mogelijk in de aangeboden informatie op de Beddenbriljant website voorkomen. Beddenbriljant accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor enige vorm van schade naar aanleiding van het gebruik van de website of de informatie die op de website beschikbaar is.

 

Copyright

De op de Beddenbriljant afgebeelde gegevens, waaronder begrepen producten, teksten, fotografie, illustraties, grafische materiaal, handelsnamen, woordmerken en logo’s (tezamen ‘merken’), zijn eigendom van Beddenbriljant en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. Het is niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, distribueren of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Beddenbriljant.

 

Privacy statement

Uw privacy is een serieuze zaak. Zeker op internet, waar niet altijd even duidelijk is wat wel en niet over u bekend is of wordt. Omdat wij u (in meerdere of mindere mate) vragen om persoonlijke gegevens, vinden wij het belangrijk te laten weten wat er met die informatie gebeurt. Beddenbriljant respecteert uw privacy en zorgt ervoor dat uw persoonlijke gegevens strikt vertrouwelijk blijven. Alle informatie die u aan Beddenbriljant verstrekt, wordt strikt vertrouwelijk behandeld en op geen enkele manier aan derden beschikbaar gesteld.

Alle gegevens die u ons doorgeeft, worden door ons opgeslagen en in eigen verband gebruikt voor interne en automatische verwerking in het kader van een verantwoord klantenbeheer en bedrijfsvoering voor verkoop à contant of in termijnen, zoals verwerking van bestellingen en klantenbeheer, alsmede het toesturen van eigen commerciële aanbiedingen, tenzij u tegen het toesturen daarvan bezwaar hebt gemaakt.

Door het gebruiken van onze website, ga je akkoord met het gebruik van cookies om onze website te verbeteren. Dit bericht verbergen Meer over cookies »